Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BSP-Mediation

AAA-Mediators B.V. gevestigd te Rotterdam, werkende onder de handelsnaam BSP-Mediation, hierna te noemen: “BSP-Mediation”.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
BSP-Mediation: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening.
Opdrachtgever: degene voor wie BSP-Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BSP-Mediation en Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk door BSP-Mediation overeengekomen worden.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke naam dan ook, worden uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 3. Tot stand komen Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van BSP-Mediation zijn vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig en dienen als ingetrokken te worden beschouwd indien deze niet binnen deze termijn gaaf, onvoorwaardelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
 2. BSP-Mediation is eerst gebonden, doordat BSP-Mediation een Overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 3. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een Overeenkomst heeft plaatsgevonden, komt de Overeenkomst tot stand doordat BSP-Mediation geheel of gedeeltelijk voldoet aan een mondeling of schriftelijk verzoek tot uitvoering van een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. BSP-Mediation zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Overeenkomst is inspanningsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit rechtvaardigt, heeft BSP-Mediation het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie en materialen, waarvan BSP-Mediation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan BSP-Mediation worden verstrekt.
 4. BSP-Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BSP-Mediation is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste, en/of ontijdige, en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachtgever zal zich onthouden van iedere handeling die als doel of tot effect heeft dat werknemers van BSP-Mediation of gelieerde derden de samenwerking met BSP-Mediation verbreken.

 

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst zal automatisch eindigen na verloop van de in de Overeenkomst genoemde termijn, zonder dat daarvoor enige opzegging is vereist, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst zal automatisch eindigen na het door de partijen ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.
 3. BSP-Mediation is nooit verplicht tot verlenging. Een verlenging wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

 

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

Wijzigingen van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 7. Bescherming van informatie en kennis

Over en weer wordt de verplichting aanvaard om gegevens, waarvan men in het kader van door deze Algemene Voorwaarden beheerste overeenkomsten of prestaties kennis krijgt en waarvan duidelijk is dat deze tot de vertrouwelijke informatie van de wederpartij behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 8. Opschorting van de Overeenkomst

 1. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BSP-Mediation de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. Iedere aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming terzake diens verplichtingen jegens BSP-Mediation, geeft BSP-Mediation recht om de nakoming van de verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zolang de betreffende tekortkoming voortduurt en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 9. Ontbinding van de Overeenkomst

 1. De vorderingen van BSP-Mediation op de Opdrachtgever, ook degene die nog niet zijn vervallen, zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan BSP-Mediation ter kennis gekomen omstandigheden BSP-Mediation goede grond geeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • Indien BSP-Mediation de Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. Ingeval Opdrachtgever haar verplichtingen uit deze Opdracht niet nakomt is BSP-Mediation gerechtigd de Opdracht op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder verlies van aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van BSP-Mediation op volledige schadevergoeding.
 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan BSP-Mediation zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BSP-Mediation bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
 4. Opdrachtgever zal aan BSP-Mediation geen handelingen opleggen die in strijd zijn met de geldende wetten, de statuten van Opdrachtgever, besluiten en richtlijnen van bevoegde organen van Opdrachtgever en/of met de beroepsethiek. Mocht BSP-Mediation dit toch signaleren, dan kan de opdracht met inachtneming van een week worden beëindigd, mits dit voorafgaand met Opdrachtgever en BSP-Mediation is besproken.
 5. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  • Aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht.
  • Met wederzijds goedvinden.
  • Door liquidatie, faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 1 week na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BSP-Mediation.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal BSP-Mediation de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal BSP-Mediation slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen honoraria uit hoofde van de Overeenkomst bestaan.

 

Artikel 11. Opzegging

 1. Indien een klacht op basis van artikel 10 gegrond is, dienen partijen in overleg te treden over de verdere gevolgen voor de Overeenkomst. Beide partijen kunnen in dit geval de Overeenkomst schriftelijk, en met redenen omkleed opzeggen.
 2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van artikel 10 heeft BSP-Mediation naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

 

Artikel 12. Honorarium

 1. Wanneer geen afwijkende afspraken zijn gemaakt zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren c.q. dagen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur/dagtarieven van BSP-Mediation, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd over uren/dagen gedurende welke BSP-Mediation wegens ziekte, of vakantie, dan wel om andere redenen geen werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst heeft uitgevoerd.
 3. Alle door BSP-Mediation genoemde tarieven en prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

 

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het geldende, en op de factuur aangegeven, rekeningnummer van BSP-Mediation.
 2. In afwijking van het in sub 1 gestelde mag BSP-Mediation vooruitbetaling, betaling van een voorschot of garanties ten aanzien van betaling verlangen, indien daar naar het oordeel van BSP-Mediation aanleiding toe bestaat of alsnog ontstaat.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Alleen betaling aan BSP-Mediation bevrijdt Opdrachtgever.

 

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever 15% van de te incasseren som, met een minimum van € 1.000,–, verschuldigd.
 2. Indien BSP-Mediation aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. BSP-Mediation geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij specifiek en schriftelijk overeengekomen.
 2. BSP-Mediation zal zich naar beste weten en kunnen inspannen met inachtneming van die zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop alle omstandigheden in aanmerking genomen gegeven de overeenkomst, gerekend mag worden.
 3. BSP-Mediation is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht (tenzij het gevolg van eigen opzet of hiermee gelijk te stellen grove nalatigheid van BSP-Mediation) in het bijzonder gevolg-, bedrijf- en/of letselschade geleden door de opdrachtgever en zijn hulppersonen zoals werknemers en/of derden.
 4. Indien en voor zover BSP-Mediation met inachtneming van het voorgaande lid niettemin aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de declaraties voor de specifieke dienst waaruit de schade voortvloeit, met dien verstande dat in geval van Overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het netto declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de Overeenkomst.
 5. Opdrachtgever zal nimmer rechtstreeks werknemers of medewerkers van BSP-Mediation ter zake van de werkzaamheden onder de Opdracht voor nalatigheden daarin of beweerde nadelige gevolgen daarvan, aanspreken.
 6. Opdrachtgever is gehouden BSP-Mediation ter zake van alle met de Overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BSP-Mediation geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BSP-Mediation niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. BSP-Mediation heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat BSP-Mediation haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BSP-Mediation opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BSP-Mediation niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien BSP-Mediation bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Alle eventuele geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, de daaraan gekoppelde Opdracht(en) en uitvoering daarvan, zullen worden behandeld overeenkomstig het MfN-mediationreglement.
 2. Mocht deze mediation niet tot succes leiden, dan zullen de niet opgeloste geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter te Rotterdam.
 3. Op elke Overeenkomst tussen BSP-Mediation en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige Overeenkomst.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister, gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder het nummer 24325975.

 

Contact ons over de algemene voorwaarden van BSP-Mediation
Bel (010-4414000) of mail om over de algemene voorwaarden van BSP-Mediation te praten. Vanzelfsprekend vrijblijvend en vertrouwelijk.

algemene voorwaarden


Call Now Button